Exam Timetables GRADE 12 GRADE 11 GRADE 10 GRADE 9 GRADE 8 GRADE 7 GRADE 6 GRADE 5 GRADE 4 GRADE 3 GRADE 2 πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
πŸ’ͺ Specifically, we focus on term 1,2,3 & 4 study materials from the regions of Gauteng, Limpopo, Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Kwazulu Natal, Mpumalanga, Free State, and North West Province.

This article provides an objective and analytical overview of the Grade 10 Isixhosa Paper 1 and 2 November 2024 Memorandum Pdf for Gauteng, Limpopo, Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Kwazulu Natal, Mpumalanga, Free State, and North West Province Regions in Term 1,2,3 and 4.

Memorandum Accuracy Check

Advertisements

Here is an example of a table showcasing the accuracy check process:

StepDescription
1Subject experts develop the memorandum
2Memorandum is reviewed and verified for accuracy
3Multiple rounds of feedback and revisions
4Sample of marked scripts cross-checked against the memorandum
5Final version of the memorandum is approved and distributed to markers

Kwazulu Natal Region Memorandum Pdf for Grade 10 Isixhosa Paper 1 and 2 November 2023

Question PapersMemorandum
Gr.10 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P3) Nov 20062006 HL (P3)Memorandum
Gr.11 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P1) Nov 2007HL (P1)Memorandum
Gr.11 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P3) Nov 20072007 HL (P3)Memorandum
Gr.11 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P1) Nov 20072007 FAL (P1)Memorandum
Gr.11 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P3) Nov 20072007 FAL (P3)Memorandum
Gr.12 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P1)  20082008 HL (P1)Memorandum
Gr.12 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P3) 2008 (PART1)2008 HL (P3)Memorandum
Gr.12 Isixhosa ulwimi lwasekhaya(P3) 2008 (PART2)
Gr.12 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P1) 2008(PART1)2008 FAL (P1)Memorandum
Gr.12 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P1) 2008(PART2)
Gr.12 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P3) 2008(PART1)2008 FAL (P3)Memorandum
Gr.12 Isixhosa ulwini lokuqala olongezelelweyo(P3) 2008(PART2)
Grade12 IsiXhosa HL P2 Exemplar 2009 HL P2 Exemplar 2009 Memo
Grade11SesothoQP_HL_P1(2008)Grade11 Sesotho_HL_P1_Memo (2008)
Grade11Sesotho_QP_HL_P3(2008)Grade11SesothoMemo_HL_P3(2008)
Grade 11Isixhosa2nd_Add_P1QP(2008)Grade11Isixhosa_2nd_Add_Memo(2008)
Grade11_Isixhosa1st_AddP1Question Paper(2008)Grade11_Isixhosa_1st_Add_Memo(2008)
Grade11_Isixhosa1st_Add_QP_P3(2008)Grade11_Isixhosa1st_Add_Memo(2008)
Grade11_Isixhosa_HL_QP_P3(2008)Grade11_IsixhosaMEMO_P3(2008)
  
isixhosa Gr11 FAL P1.pdf(2009)isixhosa GR11 FAL P! MEMO.pdf(2009)
isixhosa  Gr11 FAL QUESTION PAPER2.docxMEMO-ISIXHOSA SAL-P2 Gr11 .pdf(2009)
isixhosa XHOFAL-G11- P1 N09-QP.pdf(2009)isixhosa-XHOSA FAL P3 MEMO GR11 09.pdf(2009)
isixhosa Gr11-XHOHL-QP-SEPT-09.pdf(2009)isixhosa Gr11-XHOHL-MEMO-SEPT 09.pdf(2009)
isixhosa Gr11-XHOSA HL QP NOV 2009.pdf(2009)isixhosa-XHOSA HL MEMO GR 11 09.pdf(2009)
isixhosa Gr11-QP-ISIXHOSA SAL-P2.pdf(2009)isixhosa Gr11-SAL P1 memo.doc(2009)
isixhosa XHOSA FAL P3 GR 11 2009.pdf(2009) 
SESOTO HLGRADE 11FINAL P3.pdf(2009)SAL P1 memo.doc(2009)
DITAELO HO MOHLAHLOBUWA(2009)iSESOTO MEMO YA 11FINAL.doc(2009)
 SESOTO MEMO(2009)
2009:iIsiXhosa HL P1 Nov 2009.pdf2009:IsiXhosa HL P1 Nov 2009 Memo.pdf
2009:iIsixhosa HL P2 Nov 2009.pdf2009:Isixhosa HL P2 Nov 2009 Memo.pdf
2009:IsiXhosa HL P3 Nov 2009.pdf2009:IsiXhosa HL P3 Nov 2009 Rubrics.pdf
2009:IsiXhosa FAL P1 Nov 2009_1.pdf2009:IsiXhosa FAL P1 Nov 2009 Memo.pdf
2009:IsiXhosa FAL P2 Nov 2009.pdf2009:IsiXhosa FAL P2 Nov 2009 Memo.pdf
2009:IsiXhosa FAL P3 Nov 2009.pdf2009:siXhosa FAL P2 Nov 2009 Memo.pdf
2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Eastern Cape_1.pdf2009:IsiXhosa FAL P3 Nov 2009 Rubric.pdf
2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Eastern Cape_1.pdf2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Gauteng Memo.pdf
2009IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Gauteng_1.pdf2009:iXhosa SAL P1 Nov 2009 Western Cape Memo.pdf
2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Gauteng_1.pdf2009:IsiXhosa SAL P2 Nov 2009 Rubrics.pdf
2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Western Cape_1.pdf2009:IsiXhosa SAL P1 Nov 2009 Eastern Cape Memo.pdf
2009:IsiXhosa SAL P2 Nov 2009.pdf 
  
Advertisements

Categorized in:

πŸ“’JOIN NOW OUR WHATSAPP CHANNEL TO GET FREE PDF OF PAST PAPERS, MEMORUNDUMS AND STUDY GUIDES